Szpital Powiatowy w Wyrzysku

Szukaj

Idź do treści

Deklaracja dostępności

DLA PACJENTÓW

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności stron internetowych

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej prowadzonej pod adresem szpitalwyrzysk.com i szpitalwyrzysk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.

Data publikacji strony internetowej: 22.10.2010r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.12.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Częściowy brak zgodności wynika z tego, że na stronie zostały także opublikowane dokumenty, które:

  • pochodzą z innych źródeł;
  • zawierają dużo treści a ich powstanie odbyło się w kilku komórkach organizacyjnych;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie;
  • nie wszystkie opublikowane zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne;
  • nie wszystkie filmy, zamieszczone w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję;
  • niektóre artykuły nie mają nagłówków w śródtytułach.


Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

adres poczty elektronicznej: admin@szpitalwyrzysk.pl

w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, może też zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji. Podmiot publiczny ma obowiązek zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli nie można dotrzymać tego terminu, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego