Szpital Powiatowy w Wyrzysku

Szukaj

Idź do treści

Hospitalizacje

DLA PACJENTÓW

Tryb przyjęcia do szpitala

Przyjęcie Pacjenta do Szpitala odbywa się na zasadach określonych w procedurze, której celem jest zapewnienie, że podczas przyjmowania pacjenta do szpitala stosowane są jednolite zasady obsługi, zachowania prywatności oraz, że jest on bezpiecznie, sprawnie i w jak najmniejszym stresie wywołanym hospitalizacją, przekazany na oddział szpitalny.

1. Przyjęcie pacjenta do szpitala w trybie planowym
Rejestracji pacjenta na oddział w ustalonym terminie dokonuje się w Izbie Przyjęć na podstawie okazanego przez niego skierowania do szpitala.
Dokonując rejestracji pracownik Izby Przyjęć powinien zażądać od pacjenta okazania dokumentu tożsamości zawierającego PESEL oraz ważnego dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego.
Na podstawie skierowania do szpitala osoba rejestrująca kontaktuje się telefonicznie z lekarzem danego oddziału celem potwierdzenia przyjęcia pacjenta w oddział, do którego jest kierowany.
Przed przyjęciem pacjenta w oddział pracownik rejestrujący wypełnia dokumentację pacjenta zawierającą:

  • Formularz historii choroby,
  • Kartę statystyczną,
  • Kartę wywiadu epidemiologicznego,
  • Kartę gorączkową,
  • Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskania dokumentacji lekarskiej w przypadku śmierci,
  • Informację o osobie upoważnionej przez pacjenta do otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

Dane personalne pacjenta osoba rejestrująca odnotowuje w Księdze Głównej i systemie komputerowym szpitala.
Pacjent do szpitala przyjmowany jest po uzyskaniu jego pisemnej zgody lub zgody jego prawnego opiekuna. Jeżeli pacjent jest niepełnoletni, jego opiekun prawny powinien towarzyszyć pacjentowi do momentu przyjęcia na oddział i ewentualnej decyzji o konieczności zabiegu, gdyż zgodę na taki zabieg musi podpisać właśnie opiekun prawny.
Przed odprowadzeniem pacjenta na oddział szpitalny odpowiedni personel medyczny Izby Przyjęć powinien określić parametry pacjenta takie jak: wzrost, waga, tętno oraz RR.
Personel medyczny Izby Przyjęć wykonuje również badania dodatkowe zlecone przez lekarza prowadzącego z oddziału, na który kierowany jest pacjent. Koszt dodatkowych badań zleconych należy do danego oddziału.
Po dokonaniu wszelkich formalności w Izbie Przyjęć pacjent zostaje odprowadzony na odział szpitalny i przekazany wraz z dokumentacją pod opiekę pielęgniarce dyżurnej. Wyniki badań dodatkowych, wykonanych w Izbie Przyjęć przekazywane są bezpośredni z laboratorium i pracowni obrazowych na oddział.
W szczególnych sytuacjach, np. braku miejsc na oddziale, pacjent tymczasowo przebywa w Izbie Przyjęć.
W takim przypadku koszty ponoszone z jego leczeniem ponosi oddział docelowy.

2. Przyjęcie pacjenta do szpitala w trybie nagłym ze skierowaniem
Jeśli do Izby Przyjęć pacjent zgłasza się samodzielnie, bądź zostaje przywieziony przez karetkę Pogotowia (zespół R, Zespół T - lekarza rodzinnego), personel medyczny Izby Przyjęć wstępnie rozpoznaje stan pacjenta badając jego oddech, tętno oraz RR.
Pracownik przyjmujący pacjenta informuje lekarza dyżurnego oddziału, lub osobę pełniącą jego obowiązki o przybyciu pacjenta do szpitala. Dalsze postępowanie z pacjentem zależne jest od wskazówek lekarza.
W przypadku braku miejsca w oddziale, do którego powinien zostać przyjęty pacjent, kiedy stan jego zdrowia nie powoduje zagrożenia dla życia, lekarz docelowego oddziału ustala termin planowego przyjęcia i zapisuje w Księdze zaplanowanych przyjęć do lekarza.
Jeśli po zbadaniu pacjenta lekarz oddziału docelowego stwierdza brak podstaw do hospitalizacji, może odmówić jego przyjęcia. Lekarz sporządza wówczas odpowiednią adnotację w Księdze odmów i przyjęć ambulatoryjnych informując badanego pacjenta o dalszym postępowaniu. Pacjent otrzymuje Kartę informacyjną dla lekarza kierującego do szpitala.
Jeśli stan zdrowia pacjenta budzi wątpliwości, w celu postawienia właściwej diagnozy pozostawia się go w Sali Obserwacji Izby Przyjęć pod stałym nadzorem lekarsko- pielęgniarskim.
Jeśli po badaniu lekarskim i wstępnej diagnostyce zapada decyzja o przyjęciu pacjenta na oddział pracownik Izby Przyjęć przygotowuje dokumentację pacjenta zgodnie z podpunktem D w punkcie 1.
Przyjęcie do szpitala następuje po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta bądź jego prawnego opiekuna.
Po dokonaniu wszystkich formalności niezbędnych do rejestracji w Izbie Przyjęć, pacjent zostaje odprowadzony (przetransportowany) przez pracownika medycznego Izby Przyjęć do oddziału szpitalnego i przekazany pielęgniarce dyżurnej wraz z dokumentacją.
Badania pacjenta na Izbie Przyjęć wykonywane są na zasadach opisanych w punkcie 1.

3. Przyjęcie pacjenta do szpitala w trybie nagłym bez skierowania
Do Izby Przyjęć pacjent zgłasza się samodzielnie lub zostaje.
W zależności od przewidywanej jednostki chorobowej personel medyczny powinien odpowiednio zabezpieczyć pacjenta.
Personel medyczny wstępnie ocenia stan pacjenta sprawdzając jego oddech, tętno oraz RR.
Personel medyczny przyjmujący pacjenta niezwłocznie zawiadamia lekarza oddziału. Wyboru odpowiedniego dla schorzenia pacjenta oddziału dokonuje średni personel medyczny Izby Przyjęć po dokonaniu ogólnej oceny stanu pacjenta.
W razie nagłego zatrzymania krążenia i oddechu pacjenta należy natychmiast wezwać zespól reanimacyjny w celu podjęcia akcji reanimacyjnej.
Podczas wszystkich wykonywanych czynności personel medyczny postępować powinien ściśle według wskazówek lekarza.
Jeśli lekarz zadecyduje, że pacjenta należy przyjąć w oddział szpitalny pracownik Izby Przyjęć zakłada dokumentację pacjenta zgodnie z podpunktem D w punkcie 1.
Po dokonaniu wszystkich formalności niezbędnych do rejestracji w Izbie Przyjęć, pacjent zostaje odprowadzony (przetransportowany) przez pracownika medycznego Izby Przyjęć w oddział szpitalny i przekazany pielęgniarce dyżurnej wraz z dokumentacją.
W przypadku, gdy pacjent w chwili przyjęcia do szpitala jest nieprzytomny informację o tym fakcie należy odnotować w HISTORII CHOROBY wpisem „stan ciężki, pacjent nieprzytomny”.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego